Våra tjänster

mastiff projekt erbjuder en rad tjänster inom bygg och anläggning. Vi ser varje projekt som en viktig framgångsfaktor såväl i det enskilda uppdraget som i ett långsiktigt företagsperspektiv. Dina efterfrågade uppdrag ska vi leverera i rätt tid, till rätt utförande och till rätt pris.
Läs mer nedan om vad vi kan erbjuda dig, eller kontakta oss på info@mastiffprojekt.se.

Projektledning / Projekt- och Projekteringsstyrning

mastiff projekt erbjuder projektledning samt projekt- och projekteringsstyrning inom bygg- och anläggning samt ventilation och styr. Som kund samarbetar du med våra projektledare som alla har gedigen erfarenhet från tidigare anställningar som projekt-/ projekterings- och byggledare, förvaltare, projektörer, entreprenör och besiktningsmän. Genom kontinuerlig kompetensutveckling håller vi oss i framkant och uppdaterade på vad som händer i branschen, i våra yrkesroller och om nya lagar och förordningar. Vi har dessutom utvecklat projektmetodiker som säkerställer alla ingående delar i processen från idé till färdigt projekt.

Eller helheten

mastiff projekt erbjuder ledning, installationssamordning, form och teknik genom vårt samlade kontaktnätverk. Tillsammans med våra olika samarbetspartners kan vi erbjuda dig en unik kombination av projektledning, arkitektur, konstruktion, installation och sakkunniga. Kontakta oss så berättar vi mer om hur ditt projekt kan dra fördelar av vårt kontaktnäts gemensamma kompetens.

Kalkyl och ekonomistyrning

mastiff projekt kan i tidiga skeden bidra med detaljerad kalkyl- och kostnadsbedömning. Framtagen budget följs upp i ett ekonomistyrningssystem som säkerställer kostnadsflödet under processen. Vår erfarenhet av projekt gör också att vi i tidiga skeden kan bedöma vad slutkostnaden blir beroende på projektets mognad.

KA PBL

Flera av våra medarbetare är certifierade som kontrollansvariga enligt PBL.

Produktionsanalys

mastiff projekt har kunskap och erfarenhet i att analysera projekt- och produktionsgenomförandet, för att säkerställa projektets tids-, kvalitets- och kostnadsramar i tidigt skede.


Rådgivande part i hållbart byggande

mastiff projekt är med och skapar grönt byggande. Energisnåla hus och byggmetoder som skonar miljön är idag både ett krav från myndigheter och från dig som kund. Det är därför en självklarhet att vi håller oss ajour med vad som krävs, så se oss som din rådgivande part i frågor om hållbart byggande.

Via vår kunskap och medvetenhet om olika material och bygg-/installationsteknikers miljöaspekter, kan vi bistå dig med råd i både projekterings- och genomförandearbetet. Genom att lyfta miljöfrågorna i ett tidigt skede är de enklare att miljöanpassa de byggtekniska lösningarna och därmed bidra till att minska miljöpåverkan i din egen verksamhet. Vill du sedan ta steget och miljöklassa en byggnad, kan vi hjälpa dig genom hela processen.

Byggledning / Produktionsstyrning

mastiff projekt har mångårig erfarenhet från entreprenadbranschen, både administrativa lednings- och ekonomifunktioner och produktionsstyrning på plats. Flera av våra projektledare har även arbetat inom entreprenadbranschen.

Installationssamordning

mastiff projekt har installationsledare med gedigen erfarenhet av installationskomplexa anläggningar inom kommersiella lokaler såsom kontor, köpcentrum, skolor, badhus, etc. samt inom flerbostadshus. Vi erbjuder installationssamordning under såväl planeringsstadiet som under produktion liksom provningsledning vid samordnad funktionsprovning i projektets slutskede.

Besiktning

mastiff projekt har erfarna besiktningsmän inom såväl bygg, ventilation, värme- och sanitet, komfortkyla samt styr- och övervakning. Med hjälp av våra samarbetspartners kan vi erbjuda entreprenadbesiktning inom mark och övriga installationer. Vid önskemål sätter vi gärna samman en komplett besiktningsorganisation för hela ert projekt. 

Arbetsmiljö, BAS P och BAS U

Samtliga medarbetare på mastiff projekt har relevant utbildning inom arbetsmiljösamordning och vi erbjuder tjänster som BAS P. Inom nätverket finns dessutom specialkunskap på arbetsmiljö och BAS U.

Specialkunskaper / Hyresförhandling

Genom vårt nätverk kan vi erbjuda flera specialkunskaper såsom fuktsakkunnig, skyddsrumssakkunnig, energisakkunnig och CAD-samordning samt gedigen kunskap inom hyresförhandling.